Zelená Vašim úsporám

certifikovaný poradenský servis
dodávky a montáže plynofikačních systémů
dodávky a montáže spolehlivých kotlů, podlahové vytápění, servis plynových zařízení značky JUNKERS
montáže tepelných čerpadel NIBE, IVT, HOT JET
dodávky solárních systémů osvědčených značek
anhydrity, lité betony


1) KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU ZDROJE NA PEVNÁ PALIVA

 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje.
 

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon“) je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje. Doklad o provedení této kontroly, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016(§ 41 odst. 15 zákona).

 

Neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení (na vyžádání) o provedení této kontroly je pod sankcí u občanů až 20.000,--Kč a u podnikatelů až 50.000,--Kč.

V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

 

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách.

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 

Upozornění:

Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší, nemá nic společného s čištěním, kontrolou a revizí spalinových cest, což se provádí podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. Tato vyhláška předepisuje způsob čištění a kontroly spalinové cesty, kdy se provádí revize (např. při změně druhu paliva, po komínovém požáru, před uvedením nové spalinové cesty do provozu) a jakým způsobem.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle přílohy č.2 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

 

Výkon připojeného 
spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

 

Do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

 

 

Hasičský záchranný sbor kraje může vlastníkovi nebo provozovateli objektu, který je právnickou osobou nebo podnikatelem a který provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonem (133/1985 Sb.) uložit pokutu až do výše 100.000,--Kč. Občanovi může uložit sankci až do výše 25.000,-- Kč.

 

Firma Rudolf Riezner není oprávněnou osobou k provádění kontrol technického stavu zdroje na pevná paliva !

 

 

 

 

2)  Pozvánka na výstavu

 

 

Střechy, Stavba, Zahrada 2017

Tato výstava se uskuteční ve dnech 16. – 18. března 2017 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

Rádi Vás uvidíme.

 
 

 

Nejčastější realizace

 

 
 

Rudolf Riezner, provozovna ul. Gajdošova 3280/29 A, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 62357778, ev.č. provozovny 1005301948.