NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 

DOTACEChcete vědět více?

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Poskytujeme poradenství, dotace vyřídíme za Vás.
Můžete nám napsat  ZDE

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Informace k 3. výzvě kotlíkových dotací v MSK ( viz lokalni-topeniste.msk.cz).

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • tepelné čerpadlo

 • kotel pouze na biomasu (např. kusové dřevo, peletky apod.)

 • plynový kondenzační kotel.

  Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 120.000,- Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 120.000,- Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,

80 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 100.000,- Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,

 75 % ze způsobilých výdajů, maximálně však 95.000,- Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.

Doba udržitelnosti:

Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového zdroje tepla, to po celou dobu udržitelnosti – tj. do 31. 12. 2028.

POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) jste jako příjemce kotlíkové dotace povinen zpracovat a předložit Moravskoslezskému kraji jako poskytovateli dotace finanční vyúčtování realizovaného projektu, a to nejpozději do 30. 9. 2023.

V rámci finančního vyúčtování je třeba doložit:

 1. Formulář „Finanční vyúčtování dílčího projektu – seznam účetních dokladů“ – dle vzoru na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ (sekce Vyúčtování kotlíkové dotace). Doložte podepsaný originál dokumentu.

Do formuláře uveďte všechny faktury, které budete uplatňovat do způsobilých výdajů.

 1. Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.). – originály účetních dokladů označte názvem projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a registračním číslem projektu „CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161“. Doložte kopie účetních dokladů včetně tohoto označení, originály si uschovejte pro případ kontroly.

Faktura musí obsahovat (dle typu dílčího projektu a je-li náklad relevantní) následující:

 • specifikaci a náklady na nový zdroj tepla;

 • specifikaci a náklady opatření na otopné soustavě;

 • specifikaci a náklady na úpravy spalinových cest;

 • specifikaci a náklady na úpravu kotelny;

 • specifikaci a náklady na akumulační nádobu;

 • specifikaci a náklady na neveřejnou část plynové přípojky;

 • celkové náklady plnění.

Účetní doklady doporučujeme mít vystaveny na jméno žadatele.

 1. Potvrzení o úhradě předložených faktur

Pro bezhotovostní platby: Bankovní výpisy – doložte kopie bankovního výpisu s originálem podpisu příjemce dotace. Akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání platby/příkazu k úhradě.

Pro platby v hotovosti: Příjmový doklad – doložte kopie dokladů, originály si uschovejte pro případ kontroly.

 1. Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva

Z fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, předloženým v žádosti (fotografie jednotlivých článků bez opláštění není dostačující). A zároveň musí být z fotografií zřejmé, jak byl kotel znehodnocen a že jej nelze dále používat (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj.). V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.

Příklady znehodnocení:

 1. Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení subjektu oprávněného nakládat s odpady – např. sběrný dvůr, sběrné suroviny, výkupna kovů) – dle vzoru na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ (sekce Vyúčtování kotlíkové dotace). Doložte kopii dokumentu podepsanou příjemcem dotace a likvidujícím subjektem.

 2. Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla. Několik fotografií z různých pohledů (přední pohled, napojení na otopnou soustavu a komín) + fotografie detailu výrobního štítku nového zdroje tepla, v případě pořízení akumulačních nádrží nebo bojleru doložte fotky také těchto napojených zařízení.

 3. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu s datem uvedení nového kotle/čerpadla do provozu. Doložte kopii dokumentu.

 4. Protokol o revizi spalinové cesty podle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čistění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj). Doložte kopii dokumentu. Způsobilými jsou pouze výdaje vynaložené  do data uvedení nového zdroje tepla do provozu.